Project Implementation Unit (PIU)


National Director

DrRCAgrawal

Dr. R.C. Agrawal


(From 1st May 2019)
Second Floor, Division of Agricultural Education, Krishi Anusandhan Bhawan - II, New Delhi - 110 012
Contact No. - 011-25848772
nd.nahep@icar.gov.in

National Coordinator
(IDP)

Dr. P. Ramasundaram


Room No.- 514, Krishi Anusandhan Bhawan - II, New Delhi - 110 012
Contact No. - 011-25842380
ncidp.nahep@icar.gov.in

IDP Projects

 • NDRI, Karnal (Haryana)
 • CCS HAU, Hissar (Haryana)
 • MPUAT, Udaipur (Rajasthan)
 • AAU, Jorhat (Assam)
 • OUAT, Bhubaneswar (Odisha)
 • JAU, Junagadh (Gujarat)
 • ANGRAU, Lam, Guntur (Andhra Pradesh)
 • TANUVAS, Chennai (Tamil Nadu)
 • SKUAST, Srinagar (Jammu & Kashmir)
 • GADVASU, Ludhiana (Punjab)
 • GBPUAT, Pantnagar (Uttarakhand)
 • TNAU, Coimbatore (Tamil Nadu)
 • UAS, Dharwad (Karnataka)
 • CAU, Imphal (Manipur)
 • RVSKVV, Gwalior, (Madhya Pradesh)
 • UPPDDUPCVVEGAS, Mathura (Uttar Pradesh)
 • DYSPUHF, Solan (Himachal Pradesh)
 • SKNAU, Jaipur (Rajasthan)

National Coordinator
(CAAST and Compnt-2)

Dr. Anuradha Agrawal


Room No.- 508, Krishi Anusandhan Bhawan - II, New Delhi - 110 012
Contact No. - 011-25842535
nccaast.nahep@icar.gov.in

Component-2 Project

 • IASRI, New Delhi
 • NAARM, Hyderabad
 • NIAP, New Delhi
&

CAAST Projects

 • BCKV, Mohanpur (West Bengal)
 • CIFE, Mumbai (Maharashtra)
 • CSAU&T, Kanpur (Uttar Pradesh)
 • MPKV, Rahuri (Maharshtra)
 • IVRI, Izatnagar (Uttar Pradesh)
 • NAU, Navsari (Gujarat)
 • IARI, New Delhi
 • UAS, Bangalore (Karnataka)
 • PAU, Ludhiana (Punjab)
 • AAU, Anand (Gujarat)
 • BAU, Ranchi (Jharkhand)
 • CSKHPKV, Palampur (Himachal Pradesh)
 • KAU, Thissur (Kerala)
 • VNMKV, Parbhani (Maharashtra)
 • JNKVV,Jabalpur (Madhya Pradesh)
 • MAFSU,Nagpur (Maharashtra)

National Coordinator
(IG)

Dr. S S Rathore


Room No.- 510, Krishi Anusandhan Bhawan - II, New Delhi - 110 012
Contact No. - 9649103028
ncig.nahep@icar.gov.in

IG Projects

 • BASU, Patna (Bihar)
 • SKRAU, Bikaner (Rajasthan)
 • Dr. PDKV, Akola (Maharashtra)
 • MPHU, Karnal (Haryana)
 • Kamdhenu University, Gandhinagar (Gujarat)
 • AU, Kota (Rajasthan)
 • PJTSAU, Hyderabad (Telangana)
 • PVNRTVV, Hyderabad (Telangana)
 • AU, Jodhpur (Rajasthan)
 • SVVV, Tirupati (AndhraPradesh)
 • Dr. RPCAU, PusaSamstipur( Bihar)
 • ANDUAT, Kumarganj, Ayodhya (Uttar Pradesh)
 • UAS, Raichur (Karnataka)
 • RLBCAU,Jhansi(Uttar Pradesh)
 • SKLTSHU, Hyderabad, (Telangana)
 • UBKV, Kolkata (West Bengal)
 • WBUAFS, Kolkata (West Bengal)
 • VCSGCH, PauriGarhwal (Uttarakhand)
 • CGKV, Durg (Chhattisgarh)
 • NDPCVV, Jabalpur (Madhya Pradesh)
 • KVASU, Wayanad (Kerala)
 • IGKV, Raipur (Chhattisgarh)
 • RUVAS, Bikaner (Rajasthan)
 • SVBPUAT, Meerut (Uttar Pradesh)

National Coordinator
(M&E and ESS)

Dr.(Mrs.) Hema Tripathi


Room No.- 515, Krishi Anusandhan Bhawan - II, New Delhi - 110 012
Contact No. - 8168568039
ncme.nahep@icar.gov.in

M&E Consultant Pricewaterhouse Coppers Pvt. Ltd.
&
Social Safeguard Consultant
&
Environmental Safeguard Consultant

Director
(Edu. Division & NAHEP)


Sh. Kumar Rajesh


Room No.- 507, Krishi Anusandhan Bhawan - II, New Delhi - 110012
Contact No. - 011-25841473
kumar.rajesh@icar.gov.in

Under Secretary
(NAHEP)


Sh. Rajesh Kumar Jha


Room No.- 503, Krishi Anusandhan Bhawan - II, New Delhi - 110012
Contact No. - 9868362946
rajeshkjha.icar@nic.in

Procurement Consultant RITES, Ltd.

Deputy Director
(Finance)

Mr. Naresh Kumar Arora


Room No.- 504, Krishi Anusandhan Bhawan - II, New Delhi - 110 012
Contact No. - 011-25848844
nkarora.icar@nic.in

Finance & Accounts Officer


Smt. Ritu Chahal


Krishi Anusandhan Bhawan - II, New Delhi - 110 012
Contact No. - 011-25843403
fao.nahep@icar.gov.in

Internal Audit Consultant Lochan & Co.

Scroll to Top